سرور مجازی ایران + آنتی دیداس

IRVPS-1
  • 1GB Ram
  • 2C CPU
  • 30Gb Disk
  • Unlimited Fair Usage BW
IRVPS-2
  • 2GB Ram
  • 3C CPU
  • 35Gb Disk
  • Unlimited Fair Usage BW
IRVPS-3
  • 4GB Ram
  • 4C CPU
  • 40Gb Disk
  • Unlimited Fair Usage BW
IRVPS-4
  • 8GB Ram
  • 5C CPU
  • 50Gb Disk
  • Unlimited Fair Usage BW
IRVPS-5
  • 12GB Ram
  • 6C CPU
  • 60Gb Disk
  • Unlimited Fair Usage BW
IRVPS-6
  • 16GB Ram
  • 8C CPU
  • 70Gb Disk
  • Unlimited Fair Usage BW