سرور مجازی ایران + آنتی دیداس

IRVPS-1
 • 1GB Ram
 • 2C CPU
 • 30Gb Disk
 • Unlimited Fair Usage BW
IRVPS-2
 • 2GB Ram
 • 3C CPU
 • 35Gb Disk
 • Unlimited Fair Usage BW
IRVPS-3
 • 4GB Ram
 • 4C CPU
 • 40Gb Disk
 • Unlimited Fair Usage BW
IRVPS-4
 • 8GB Ram
 • 5C CPU
 • 50Gb Disk
 • Unlimited Fair Usage BW
IRVPS-5
 • 12GB Ram
 • 6C CPU
 • 60Gb Disk
 • Unlimited Fair Usage BW
IRVPS-6
 • 16GB Ram
 • 8C CPU
 • 70Gb Disk
 • Unlimited Fair Usage BW