سرور مجازی هلند

NL-1
 • 1Gb Ram
 • 2C CPU
 • 30Gb Disk
 • Fair Usage BW
NL-2
 • 2GB Ram
 • 3C CPU
 • 35Gb Disk
 • Fair Usage BW
NL-3
 • 4GB Ram
 • 4C CPU
 • 40Gb Disk
 • Fair Usage BW
NL-4
 • 6GB Ram
 • 4C CPU
 • 45Gb Disk
 • Fair Usage BW
NL-5
 • 8GB Ram
 • 5C CPU
 • 50Gb Disk
 • Fair Usage BW